ชื่อผู้ใช้ (Username) :   ** รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน (Password) :   ** รหัสผ่านปัจจุบัน
รหัสผ่านใหม่ :  ** ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง :  ** ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
     
   
 แจ้งนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    วัตถุประสงค์ :  เนื่องจากระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีจำนวนระบบมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้งานต้องจดจำชื่อผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (Password) หลายชุด ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงพัฒนาระบบ Single Sign On มาใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ ชื่อผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (Password) เพียงหนึ่งบัญชี ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ
 มีปัญหา : ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
  - เบอร์โทรศัพท์: 074-336-933 ต่อ 197,310,311