ค้นหาชื่ออีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( Mail@skru.ac.th)

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

มีปัญหา/ข้อสงสัย ในการเข้าใช้งานอีเมล

ติดต่อสอบถามศูนย์คอมพิวเตอร์ :เบอร์โทรศัพท์ Voip 2105 , 2106

ค้นหาชื่ออีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เงื่อนไขในการค้นหา

คำค้น ให้ระบุเฉพาะ ชื่อ หรือ นามสกุล เท่านั้น !!! เป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

กรณี ไม่มีชื่อ-สกุล , ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ให้ติดต่องานการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ Voip 1091 เพื่อให้ป้อนข้อมูลเข้าในระบบ

ชื่อ -สกุล ชื่อ -สกุล (ภาษาอังกฤษ) อีเมล์มหาวิทยาลัย สังกัด
 นายกิจติชัย บุปผะโพธิ์  Mr.kittichai bupphapo  kittichai.bu@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นายคมสัน หน่วยทองจีน  Mr.komsan nuaythongjeen  komsan.nu@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นายจักรพงศ์ เพชรมีค่า  Mr.Jakkapong petmeeka  jakkapong.pe@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางสาวจุฑามาศ วิหะรัญ  Ms.juthamas wiharun  juthamas.wi@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี  Mr.chaiyasit boonrungsri  chaiyasit.bo@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางดวงใจ ขุนแผ้ว  Mrs.duangjai khunpeaw  duangjai.kh@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นายทวิช เนียมละออง  Mr.thawich niamlahong  thawich.ni@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางปริยา ทิพย์จันทร์  Mrs.pariya Tipjan  pariya.ka@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์  Mrs.piyamat sirisuppanon  piyamat.si@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางสาวพรฤดี ศรีรุจี  Ms.pornrudee srirujee  pornrudee.sr@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางสาววิภาวี นวลทอง  Ms.wipawee nuanthong  wipawee.nu@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางสาวศิริวิมล นวลศรี  Ms.Siriwimon Nuansee  siriwimon.nu@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นายสถาพร สามสังข์  Mr.Sathaporn Samsang  sathaporn.sa@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นายสมาน อร่ามวงศ์  Mr.saman aramwong  saman.ar@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางสาวสุรีย์พร วีระแก้ว  Ms.sureeporn weerakaew  sureeporn.we@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางสโรชา บริสุทธิ์  Mrs.sarocha borisut  sarocha.bo@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นายอภิชาติ พรรณราย  Mr.Aphichart pannaray  aphichart.pa@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นายอภิสิทธิ์ ทองสง  Mr.apisit thongsong  apisit.th@skru.ac.th  กองนโยบายและแผน
 นางกนกวรรณ เซ่งเข็ม  Mrs.kanokwan sengkem  kanokwan.se@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นางสาวขนิษฐา นิยมเดชา  Ms.Khanittha Niyomdecha  khanittha.ka@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นางสาวชญาดา ไชยบัณดิษฐ  Ms.Chayada Chaibundith  chayada.ch@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นางสาวณาญรัตน์ ภูมิธรรมรัตน์  Ms.nayarat phumithammarat  nayarat.ph@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง  Mr.suwit phengthipnang  suwit.ph@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร  Ms.orawan pongsawadan  orawan.po@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นางสาวอัญชลี หนูรัตน์  Ms.unchalee noorat  unchalee.no@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นายเอนกคุณ มีชัย  Mr.anekkoon meechai  anekkoon.me@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นายแวอัชมัน แวมูซอ  Mr.waerasman waermusaw  waerasman.wa@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 นางไปยดา สุตระ  Mrs.Paiyada Sutra  paiyada.su@skru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา
 Ms.Nina Ariani  Ms.Nina Ariani  nina.ar@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกร ศิริสุข  Ms.Kanokkorn Sirisuk  kanokkorn.si@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ห่อเพชร  Mrs.Kamolthip Horpet  kamolthip.so@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา แดงสุวรรณ  Mrs.karuna daengsuwan  karuna.da@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์  Ms.khwandaw pinthongpunth  khwandaw.pi@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ดร.จงกล บัวแก้ว  Ms.jongkon buakaew  jongkon.bu@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์  Ms.janjira wongprapairot  janjira.wo@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางจิรารัตน์ มีบุญ  Mrs.Jirarat Meeboon  jirarat.so@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม  Ms.Jutharat Duklim  jutharat.du@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์  Ms.juraisiri choorak  juraisiri.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางฉวีวรรณ เกตุอักษร  Mrs.chaweewan ketaksorn  chaweewan.ke@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกพร ธีระกุล  Mrs.chanokporn Teerakul  chanokporn.pr@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรจิตร  Ms.chutima chantarajit  chutima.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวชุติมา สันเด  Ms.Chutima Sanday  chutima.sa@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางฐาณิชญาณ์ ศรีทอง  Mrs.thanichaya sritong  thanichaya.sr@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ  Mr.Thapanawat Sukpala  tapanawat.su@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง  Ms.thitikan nirathong  thitikan.ni@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวฐิติรัตน์ ทองพรม  Ms.Thitirat thongprom  chorladda.th@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ  Mr.narong kanchana  narong.ka@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางณัฐธยาน์ หนูหลง  Mrs.Nattaya Nulong  sukanda.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์  Ms.nitchaphat chaiwarakorn  nitchaphat.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นายธัญธร โยธี  Mr.tanyathorn yotee  tunyatorn.yo@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุล โสตถิพันธุ์  Mr.nakun sodtipunth  nakul.so@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์  Ms.nongluck kongluck  nongluck.ko@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวนัทธมน ละอองแก้ว  Ms.Natthamon Laongkaew  ratree.la@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา ยีหมะ  Mrs.naiyana yeema  naiyana.ye@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดาริน จุลวรรณ  Ms.Nidarin Junlawan  nidarin.ju@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ  Ms.nipattha chaikit  nipattha.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ บุญมี  Ms.nisarat boonmee  nisarat.bo@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางนุชรี อินทรสมบัติ  Mrs.Nutcharee Intarasombat  nutcharee.bu@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางปภาดา วิชัยยุทธิ์  Mrs.paphada Wichaiyuth  paphada.pa@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ปริยาพิม ฉลองเดช  Ms.Pariyapim Chalongdet  pariyapim.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร  Mrs.preeda benkan  preeda.be@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางปวริศา ทองรักษ์  Mrs.Pavarisa Thongrak  pavarisa.th@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.พนัชกร พิทธิยะกุล  Mrs.Panatchakorn Pittiyakul  aporn.pi@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นายพยุงศักดิ์ การเอียด  Mr.payungsak kanaeid  payungsak.ka@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรอง ฐิติพรวณิช  Mrs.Pannarong Titipornwanich  pannarong.ra@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร นัคราบัณฑิต  Mr.palakorn nakarabandid  palakorn.na@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ  Ms.Patchayakorn Poonkate  patchayakorn.po@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวพิชามญชุ์ สายกิ้มซ้วน  Ms.Pichamon Saykimsaun  pichamon.sa@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ  Mr.Peerawat Choncharoen  peerawat.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล  Ms.paksananat hoisakun  puksannat.ho@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ดร.ภูวเดช อินทเรือง  Mr.monchai intarueang  monchai.in@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ดร.มณีนุช รองพล  Mrs.maneenuvh rongpol  maneenuch.ro@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง  Mr.montree denduang  montree.de@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้ว  Mr.Monthiwa Chaikaew  monthiwa.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา  Ms.mattana chatjinda  mattana.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นายมูฮัมมัดอูซัยรี ลอแม  Mr.muhammadausairi lomea  muhammad.lo@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์รติมา เทียนไชย  Ms.Ratima Tianchai  ratima.ti@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักษิณา หยดย้อย  Ms.Raksina Yodyoi  raksina.yo@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางรัชนี อ่อนแก้ว  Mrs.ratchanee onkaew  ratchanee.on@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย  Mrs.rujirapun kongchuay  rujirapun.ko@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรังสิมา สัตยาไชย  Ms.rungrangsimar suttayachai  rungrangsimar.su@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ  Ms.Ruthaiwan Bunkrongcheap  ruthaiwan.bu@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาววรธนา เจริญสกุลวงศ์  Ms.Worratana Charoensakulwong  worratana.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์วสันต์ ยอดศรี  Mr.wasan yodsri  wasan.yo@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล  Mrs.Wipapun Wathanasakphubal  wipapan.na@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลวรรณ มีบุญ  Ms.wimolwan meeboon  wimolwan.me@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน  Mr.werapan jaroenlikhitkawin  werapan.ja@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์  Mr.saruthipong bhuwatvaranon  saruthipong.bh@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง  Ms.sasikanya yokyong  sasikanya.yo@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ดร.สิรีธร ถาวรวงศา  Ms.sireethorn thawornwongsa  sireethorn.th@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธัญญา ฐิโตปการ  Ms.suthunya titopakarn  sutunya.ti@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสุภาพร ทองอยู่  Mrs.Supaporn Tongyoo  supaporn.to@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ  Mrs.hathairat srichaichana  hathairat.sr@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ หวังจิ  Mr.adul wangji  adul.wa@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์  Ms.Aungkana Uthairat  aungkana.ut@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวอังสุลิน อ้นทอง  Ms.Angsulin Auntong  angsulin.au@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวอารีวรรณ อ่อนแก้ว  Ms.Areewan Onkaew  areewan.on@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง  Mr.ibroheem yeesoonsong  ibrohim.ye@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 นางสาวฮารีบ๊ะ แล๊ะหวัง  Ms.Hareebah Laewang  hareebah.la@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ดร.เกรียงศักดิ์ รัฐกุล  Mr.Kriangsak Rattakul  kriangsak.ra@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 อาจารย์เกวลิน ชัยณรงค์  Ms.Kawalin Chinarong  kawalin.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ดร.เพชร รองพล  Mr.petch rongpol  petch.ro@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร นภากุล  Ms.penpak napakul  penpak.na@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ดร.เอกพล ไพโรจน์  Mr.Ekkapon Phairot  ekkapon.ph@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช  Mr.sopon chaiwatanakulwanit  sophon.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไหมไทย ไชยพันธุ์  Ms.Maithai Chaiyapan  maithai.ch@skru.ac.th  คณะครุศาสตร์
 Ms.Haziah Arcamo Garcia  Ms.Haziah Arcamo Garcia  haziah.ga@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 Mr.Ngachonpam Horam  Mr.Ngachonpam Horam  ngachonpam.ho@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สังข์เกื้อ  Mrs.Kamonthip sungkua  kamonthip.ka@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล  Ms.kornnipa sriworadet  kornnipa.sr@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางกรรณิการ์ กลิ่นนวล  Mrs.kannika krinnon  kannika.kr@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล  Ms.Kanyapas Apichotdechasakul  kanyapas.ap@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ ดร.กัลย์วดี เรืองเดช  Ms.Kanwadee rueangdej  kanwadee.ru@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์กีรกิต จิตสมบูรณ์  Mr.Keerakit Chitsomboon  keerakit.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.จริยา ก่อภัททสิริกุล  Ms.jariya Kophatthasirkul  jariya.no@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสาวจารุวรรณ ชูสังข์  Ms.Jaruwan Choosang  jaruwan.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์จิราวรรณ นาคสีทอง  Mrs.jirawan naksithong  jirawan.na@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี  Ms.jutamas keawsri  jutamas.ke@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ชญานิษฐ์ ตุเทพ  Ms.Chayanit Tutap  chayanit.tu@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์  Ms.Chanoknat Poolsawad  chanoknat.po@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ชนางลักษณ์ ขุนทอง  Ms.Chananglak Khuntong  chananglak.kh@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.ชยุต อินทร์พรหม  Mr.Chayoot inprom  chayoot.in@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์  Mr.chanwit janin  chanwitt.ja@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี  Ms.Chutintorn Roonnapak  chutintorn.ro@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ชุลีพร ทวีศรี  Ms.Chuleeporn Taweesri  chuleeporn.th@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางฐากูร ชูจร  Mrs.thakul chujorn  thakul.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ฑิตฐิตา สินรักษา  Ms.Dhitthita Sinraksa  dhitthita.si@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์  Ms.Natharatchutha Chaisawat  natharatchutha.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล  Mr.nattapong Apichotdechasakul  nattapong.ap@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.ณัฏฐิกา บุญรัศมี  Ms.Natthika Boonrasamee  natthika.bo@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณับปราณ เตียวสกุล  Ms.nabpran Teosagul  nabpran.te@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ตะวัน รัตนประเสริฐ  Ms.Tawan Rattanaprasert  tawan.ra@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ทิวาพร จันทร์แก้ว  Ms.Tiwaporn Jankaew  tiwaporn.ja@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัย ตันวานิช  Mr.Thanai Tanwanich  thanai.ta@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม  Mr.Thawatchai Sripornngam  thawatchai.sr@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ  Ms.Tidarat Noysuwan  tidarat.no@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.นฤภร ไชยสุขทักษิณ  Mrs.narueporn chaisuktuksin  narueporn.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์นันทยา ศรีวารินทร์  Ms.Nuntaya Sriwarin  nuntaya.sr@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ  Mr.Nardnarade Akasuwan  nardnarade.ak@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นายนิฟาเดล นิเลาะ  Mr.Nifadel Niloh  ni-ming.ni@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์  Ms.nisita rittapirom  nisita.ri@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสาวนุสรา ชุมแสง  Ms.Nussara Chumsang  nussara.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์บุณิกา จันทร์เกตุ  Ms.Bunika Chanked  bunika.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ  Mr.Bukhoree Yeema  bukhoree.ye@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ศิริพานิช  Mrs.panadda siripanich  panadda.si@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยกุล จันทบูรณ์  Ms.Piyakun Chantaboon  piyakun.bu@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์  Ms.Punika Suwansang  punika.su@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์พัชราวดี อักษรพิมพ์  Ms.Patcharawadee Agsornpim  patcharawadee.ag@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์มณี อินทพันธ์  Mrs.Manee Intapan  manee.in@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์มาริสา จันทร์ฉาย  Ms.Marisa Janchay  marisa.ja@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า  Ms.mutjalin polkla  mudchalin.ph@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์  Mr.Rutchapong Chatchawan  rutchapong.cha@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต  Ms.Wanida Taparsitjit  wanida.ta@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางวรรณกานต์ เลื่อนเกื้อ  Mrs.Wannakan Luankue  wannakan.lu@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์วรรณดี หนูหลง  Ms.wandee Nulong  wandee.nu@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์วรวรรณ สุขใส  Ms.Worawan Suksai  worawan.su@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิน ทับวงษ์  Mr.Wasin Tabwong  wasin.ta@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นายวัชระ ปิ่นแก้ว  Mr.Watchara Pinkaew  watchara.pi@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์วารุณี สุวรรณจ่าง  Ms.Warunee Suwanjang  warunee.su@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ บุญเลิศ  Mr.Wirat Boonlert  wirat.bo@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.วิศรุตา ทองแกมแก้ว  Ms.Wisaruta Thongkamkaew  wisaruta.th@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์วิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์  Mr.Wisoot Krajangsirisin  wisoot.kr@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศดานนท์ วัตตธรรม  Mr.Sadanon Wattatham  sadanon.wa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศอลาฮุดดีน สมาอูน  Mr.Solahuddin samaun  solahuddin.sa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์ศุภรวินท์ ปรุงเสริม  Ms.Supparawin Prungserm  supparawin.so@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์สมหมาย โชติรัตน์  Ms.Sommai Chotirat  sommai.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อยสุดา ไชยเหล็ก  Ms.Soisuda Chailek  soisuda.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.สลิลา เพ็ชรทอง  Mrs.salila Pettong  salila.vo@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสิตานัน แก้วเกาะสะบ้า  Mrs.sitanan kaewkohsaba  sitanan.ke@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์สิทธิพร ศรีผ่อง  Mr.Sittiporn Sripong  sittiporn.sr@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์สุกานดา จันทวี  Mrs.Sukanda Chanthawee  sukanda.cha@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์สุจินต์ แก้วเกิด  Mrs.Sujin Kaewkerd  sujin.lo@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.สุจิรา วิจิตร  Ms.Sujira wijit  sujira.vi@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง  Ms.Sudarat Vongkrachang  sudarat.vo@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์  Ms.Sudarat Jongburanasit  sudarat.jo@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์สุปราณี ชอบแต่ง  Ms.Supranee Chobthaeng  supranee.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสุภานัน ปาตังตะโร  Mrs.sukanya patungtaro  sukanya.pa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นายสุรชัย ประกอบ  Mr.Surachai Pakob  surachai.pa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์หทัยกาญจน์ วิริยะสมบัติ  Mrs.Hathaikarn Kongrak  hathaikarn.ko@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์อติวิชญ์ มิตรงาม  Mr.Atiwit Mitngam  atiwit.mi@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร  Ms.Amonrat Chirandon  amonrat.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์อรทัย ไพยรัตน์  Ms.Orathai Paiyarat  orathai.pa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์อรวีร์ ปานนาค  Ms.Orawee Pannak  orawee.pa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์อริศรา สุขขวัญ  Ms.Arissara Sukkhwan  arissara.su@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสาวอังสนา แซ่ฮอ  Ms.Angsana Sae-ho  angsana.sa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามสี  Mr.issara thongsamsi  issara.th@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.อุรารัตน์ ปานรอด  Mrs.urarat panrod  urarat.pa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮัสนีดา สมาอูน  Mrs.Hasnida Samaun  hasnida.sa@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสาวเพียรผจง อินต๊ะรัตน์  Ms.Phianphachong Intarat  phianphachong.in@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จันทร์แดง  Ms.Phennapha chandaeng  phennapha.ch@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล  Ms.Emorn Aosakul  emorn.ao@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.โชติกา รติชลิยกุล  Ms.Chotika ratichaliyakul  chotika.ra@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาจารย์โสภิดา ขาวหนูนา  Ms.Sopida Khaonoona  sopida.kh@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ดร.ไชยา เกษารัตน์  Mr.chaiya kesarat  chaiya.ke@skru.ac.th  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 Mr.Melwin M. Perez  Mr.Melwin M. Perez  melwin.m@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ดำ  Ms.Kanyanat Indum  kanyanat.in@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์  Mr.Katawut Tawanwilaswong  katawut.ta@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.คมวิทย์ ศิริธร  Mr.Komwit Siritorn  komwit.si@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.จตุรภัทร จันทร์ทิตย์  Mr.chaturapat chantith  chaturaphat.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันติมา จันทร์เอียด  Ms.jantima jan-ead  juntima.ja@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริณี เธียรเจริญ  Mrs.jarinee Theancharoen  jarinee.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง  Mrs.jiraporn Thongboonyang  jiraporn.wa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์จุฬารัตน์ จุลภักดิ์  Ms.jularat noothong  jularat.no@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบุญชู  Ms.jurairat thongboonchoo  jurairat.th@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม  Mrs.chitaporn thongcha-oom  chitaporn.th@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูตา แก้วละเอียด  Mrs.Chuta Kaewlaead  shuta.pr@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ว่าที่ร้อยตรีฐานันดร ไพโรจน์  Mr.Thanandon Pairot  thanandon.pa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ณภัสร์วัลย์ ยินเจริญ  Ms.Napassawan Yinjaroen  naphassawan.yi@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ณัฐชยา ตันกุ้ย  Ms.Natchaya Tankui  natchaya.ta@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางณัฐรัชต์ ธนศักย์ชนน  Mrs.Nattharut Thanasakchanon  napasorn.su@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์  Mrs.nichapat boonyarat  nichapat.bo@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ธธิรา ศิริพันธ์  Ms.thathira siriphan  thathira.si@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ยีขะเด  Mr.thanapat yeekaday  thanapat.ye@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ธนัญญา ยินเจริญ  Ms.thananya yincharoen  thananya.yi@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นายธวัชชัย เภอมะหมาน  Mr.tavatchai phermaman  tavatchai.ph@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ธัญวรัตน์ ตันวานิช  Mrs.thunwarut Tanwanich  thunwarut.no@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ธีระเดช เพชรแก้ว  Mr.Teeradej Phetkaew  teeradej.ph@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.นัยนา โง้วศิริ  Mrs.naiyana ngowsiri  naiyana.ng@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์นารีภรณ์ ศรีจริต  Ms.nareeporn sricharit  nareeporn.sr@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นายนิสัย พุฒแก้ว  Mr.nisai putkaew  nisai.pu@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์  Ms.Nutcharee Subinrat  nutcharee.su@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ปทุมพร ชโนวรรณ  Mrs.patumporn chanowan  patumporn.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ปทุมพร หิรัญสาลี  Mrs.Patumporn Hiransalee  patumporn.hi@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร ยางประยงค์  Ms.prapaporn Yangprayong  prapaporn.ya@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง  Mr.prasit rungruang  prasit.ru@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ปราการ หังสวนัส  Mr.prakarn hungsavanus  prakarn.hu@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ ดร.ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์  Ms.Pathaya Ruangroengkulrit  pathaya.ru@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร  Mrs.parichart junsriboot  parichart.ju@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง  Mr.pongsak thongnuekhaeng  pongsak.th@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ ดร.ผกามาศ ไพโรจน์  Ms.pakamas pairot  pakamas.pa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.พิมใจ พรหมสุวรรณ  Ms.pimjai promsuwan  pimjai.pr@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ  Ms.pirasinee chaikuntaveechot  pirasinee.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์พีรวัส หนูเกตุ  Mr.pheerawas noo-kate  pheerawas.no@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรทิพย์ นิลมณี  Mrs.pornthip nilmanee  pornthip.ni@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ ดร.ภฤศญา ชิณนะพงศ์  Ms.Pruksaya Chinnapong  sunisa.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ  Ms.Phattini Saikhwan  phattini.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริยา สังข์น้อย  Ms.pattareya sungnoi  pattareya.su@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางมณฑิรา นาคแก้ว  Mrs.montira nakkaew  montira.na@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีพร หาญชัยสุขสกุล  Ms.meeporn hanchaisuksakul  meeporn.hu@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.ยินดี อ่อนศรีแก้ว  Ms.yindee onnsrikaew  yindee.oo@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ยุวดี เพ็ชรสงคราม  Ms.yuwadee phetsongcram  yuwadee.ph@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.รรินา มุกดา  Mrs.rarina mookda  rarina.mo@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ  Ms.rattanakorn poojanjob  rattanakorn.po@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง  Ms.Rujinan Chompukang  rujinan.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ลักขณา ดำชู  Ms.Lakkhana Damchu  lukkana.du@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ขุนจันทร์  Ms.wachiraporn khunjan  wachiraporn.kh@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นายวทัญญู คงยะฤทธิ์  Mr.watanyoo kongyarit  watanyoo.ko@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางสาววทิตา ฤทธิโชค  Ms.watita rittichok  watita.ri@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ ดร.วนภรณ์ จักรมานนท์  Ms.Wanaporn Jakmanon  wanaporn.ja@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ ดร.วรกร ภูมิวิเศษ  Ms.Worakorn Pumiviset  worakorn.pu@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ ดร.วรสันต์ ถาวรประเสริฐ  Mr.worasan thawornprasert  worasan.th@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร  Ms.Walailak Karnjanasathian  walailak.ka@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน  Mr.wanchatt jaruwanno  wanchatt.ja@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์วาสนา ขวัญทองยิ้ม  Ms.wassana khwantongyim  wassana.kh@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางสาววิชินี สังข์สุข  Ms.wichinee sangsook  wichinee.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว  Mr.wuttichai inkaew  wuttichai.in@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.ศราณี เวศยาสิรินทร์  Mrs.saranee wessayasirin  saranee.we@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางศศ ชัยชูโชค  Mrs.Sasa chaichochok  oranatta.ya@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์  Ms.siriwan laksanawong  siriwan.la@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์  Mr.suparerk wessayasirin  suparerk.we@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์สมลักษณ์ หอมสิน  Ms.somlak homsin  somlak.ho@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์สรัช ดอกบัวแก้ว  Mr.sarat dokbuakaew  sarat.do@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ไชยศรี  Ms.saifon Chaisri  saifon.ub@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์สิริกันยา โชติช่วง  Ms.sirikanya chotchoung  sirikanya.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์สิริชนก อินทะสุวรรณ์  Mrs.sirichanok intasuwan  sirichnok.in@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา เดชนครินทร์  Ms.suteera detnakarin  suteera.de@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางสาวสุนีย์ อนุชาญ  Ms.sunee anuchan  sunee.an@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์  Mr.Surapan junsuwan  surapan.ju@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์  Ms.hathairat wattanapruek  hathairat.wa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์อดิสรณ์ สำเภา  Mr.adisorn sampao  adisorn.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์อรณิช สาครินทร์  Ms.Aranid Sakarin  aranid.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์อริสรา ถาวรประเสริฐ  Mrs.Aritsara Thawornprasert  aritsara.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์อัคญาณ อารยะญาณ  Mr.akkayan arrayayarn  akkayarn.ar@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ธรรมสัจการ  Mrs.angkana thammasatjakarn  angkana.th@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์อัญญารัตน์ สุวรรณโณ  Ms.Anyarat Suvanno  anyarat.su@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล  Mrs.udsanee pattano phattarapeetikul  udsanee.pa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.เกตวดี หมัดเด็น  Ms.Ketwadee Madden  ketwadee.ma@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นายเจิมศักดิ์ พันธุรัตน์  Mr.jermsak panturat  jermsak.pa@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 ดร.เทพกร ณ สงขลา  Mr.teppakorn nasongkhla  teppakorn.na@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 อาจารย์เปรมภาว์ ด้วงทอง  Ms.prempa duangtong  prempa.du@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 นางสาวเรณุกา แก้วสีดำ  Ms.ranuka kaewseedam  ranuka.ka@skru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ
 Mr.Ralph Tabasa Torres  Mr.Ralph Tabasa Torres  tabasa.to@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.กนิษฐา พงศ์อาทิตย์  Ms.Kanitta Phongarthit  kanitta.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร  Mr.Kamonnawin Inthanuchit  kamonnawin.in@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.กษิเดช ฉันทกุล  Mr.Kasidate Chantakun  kasidate.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสาวกุสุมา เจะอาแซ  Ms.Kusama Jeh-r-zea  kusama.je@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์  Mrs.Khwankamon Khoonpitak  khwankamon.kh@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คทาวุธ ไชยเทพ  Mr.Katawut Chaiyathep  katawut.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์คมกฤช เจริญ  Mr.Komkrit Charoen  komkrit.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ  Mrs.kantamaht kanchanapoom  kantamaht.ka@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ  Mr.Jaksit Olarikkachat  jaksit.ol@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ คำแก้ว  Mrs.Charuwan Khamkaew  charuwan.su@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางจำเนียน สืบแสง  Mrs.jamnain suepsaeng  jamnain.su@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.จิตรวี เชยชม  Ms.Jitravee Cheychom  jitravee.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์จิรภา คงเขียว  Ms.Jirapa Kongkeaw  jirapa.ko@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน  Ms.Jiraporn Guadkhan  jiraporn.gu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร  Mrs.Jirapatch Ployninpetch  jirapatch.pl@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์  Mr.Chanan Phongarthit  chanan.ph@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ  Mr.Chanyut fongsuwan  chanyut.fo@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น  Mr.Yanapat Choochuen  yanapat.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร ศรีรักษ์  Mrs.Thitimaporn Srirak  thitimaporn.no@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  Ms.Nathawarot boonrattana  nathawarot.bo@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ หลำสุบ  Ms.Dinat Lamsub  dinat.la@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย  Mr.Taweerat Nualchuay  taweerat.nu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์  Mrs.Tawesin navarat  tawesin.na@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง  Mr.thanapong panthong  thanapong.pa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ธนพร อิสระทะ  Ms.Thanaporn Issarata  thanaporn.is@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ธีรพล บัวทอง  Mr.Theerapon Buatong  theerapon.bu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ  Mr.Teerayut Sriyatep  teerayut.sr@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ  Mr.Teerapong Kongkue  teerapong.ko@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ  Ms.Nopamas Romkat  nopamas.ro@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์นรารัตน์ ทองศรีนุ่น  Ms.Nararat Thongsrinoon  nararat.th@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.นฤมล รักไชย  Ms.Naruemon Rakchai  naruemon.ra@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน  Mrs.Nalinee Inthamano  nalinee.in@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์  Ms.Nawarat Setapong  nawarat.se@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์นัดดา โปดำ  Ms.Nadda Podam  nadda.po@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ  Ms.Nunthida Limsettho  nunthida.li@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์  Ms.Nisakorn Witthajitsomboon  nisakorn.wi@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง  Mrs.nutjarin petchkleang  nutjarin.pe@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง  Mr.Banchong Thongsang  banchong.to@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นายป.ทัน มนตรี  Mr.porthun montri  porthun.mo@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นายปริญญา ทับเที่ยง  Mr.Parinya Thabthiang  parinya.th@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ดิกิจ  Ms.Paweena Dikit  paweena.di@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา บุญสนอง  Ms.Piyatida Boonsanong  piyatida.bo@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุรินทร จันทร์เลิศ  Mr.Purintorn Chanlert  purintorn.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.ผจงสุข สุธารัตน์  Ms.Pajongsuk Sutarut  pajongsuk.su@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พุทธรักษ์  Mr.Pornchai Puttarak  pornchai.pu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ  Mr.Polphat Ruamcharoen  polphat.ru@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พะเยาว์ ยงศิริวิทย์  Mr.Phayao Yongsiriwith  phayao.yo@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์พัฒนะ วรรณวิไล  Mr.Pattana Wanawilai  pattana.wa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล สมจิตต์  Mrs.Pikul Somjitt  pikul.so@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย  Ms.Pitchpilai Khoonpunrai  pitchpilai.kh@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางพิไลพร คงเรือง  Mrs.pilaiporn kongrueang  pilaiporn.ko@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์  Ms.Pawika Mahasawat  pawika.ma@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา  Ms.Patchanok Rattanakornpreeda  patchanok.ra@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์  Ms.Pattarawan Singavananda  pattarawan.pe@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ภาณุกร ภูริปัญญานันท์  Mr.Panukorn Puripanyanon  panukorn.pu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์มาศภินันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์  Mrs.Maspinun Punpiputpaiboon  maspinun.pu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูรณี ดาโอะ  Ms.Murnee Daoh  murnee.da@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ยุพดี อินทสร  Ms.Youppadee Intasorn  youppadee.in@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว  Ms.Rodsukon Radkaew  rodsukon.ra@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์  Ms.rabeab suwannapetch  rabeab.su@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์รัฐพงษ์ หนูหมาด  Mr.Rattapong Numard  rattapong.nu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี  Ms.ruethaitip anomunee  ruethaithip.an@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.วรพล หนูนุ่น  Mr.worapol Nunun  worapol.nu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางวรรณฤดี หมื่นพล  Mrs.Wanrudee Meunpon  wanrudee.me@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นายวราบดินทร์ เชาวลาห์  Mr.Warabordin Chawala  warabordin.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน  Ms.Watcharaporn Pattakan  watcharaporn.pa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส  Mr.Watcharin Sainumsai  watcharin.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพรรณ คงเย็น  Mrs.Wipapan Kongyen  wipapan.ko@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์  Ms.Wipawan Wongsudaluk  wipawan.wo@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์วีรยุทธ ทองคง  Mr.Veerayuth Thongkhong  veerayuth.th@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์  Ms.Saranya Hangsawat  saranya.nu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ ชูโลก  Mr.Sarawut Choolok  sarawut.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว  Mrs.Sasalak Tongkaw  sasalak.to@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร  Mr.Sakchai Khongnakhorn  sakchai.kh@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี  Ms.sirachat tipsri  sirachat.ti@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย  Mr.Sakan Rodklai  sakan.ro@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.สัลวา ตอปี  Ms.Salwa Torpee  salwa.to@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์สานิตย์ ฤทธิเดช  Mr.Sanit Rithidej  sanit.ri@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.สายสิริ ไชยชนะ  Ms.saisiri chaichana  saisiri.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.สายใจ วัฒนเสน  Mrs.saijai wattanasan  saijai.wa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ เพชรคงทอง  Mrs.Sayjai Petkhongthong  sayjai.pe@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี จุลแก้ว  Ms.Sarapee Chunkaew  sarapee.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล  Ms.Sirimaporn Watcharakul  sirimaporn.wa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง  Ms.sukanya pijitbanjong  sukanya.pi@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ  Ms.Sucheewan Yoyrurob  sucheewan.yo@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสุณี เพ็ชรนิล  Mrs.Sunee petnin  sunee.po@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์สุธินี หีมยิ  Ms.Sutinee Himyi  sutinee.hi@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสุภัททิรา โทนแก้ว  Mrs.supattira tonkaew  supattira.to@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสุภาพ วุฒิพันธุ์  Mrs.Supab Wuttipun  supab.wu@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสุรัตนา เพ็ญจำรัส  Mrs.surattana phenjumrus  surattana.ph@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์สุรัตน์สวดี แซ่แต้  Ms.Suratsawadee Saetae  suratsawadee.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์  Ms.Sureeporn Kangsanant  sureeporn.ka@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.สุวรรณี พรหมศิริ  Ms.Suwannee Promsiri  suwannee.pr@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสาวสุไวดา สัสดี  Ms.Suwaida Saussadee  suwaida.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นายหาสันต์ สาเหล็ม  Mr.Hasun Salem  hasun.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หิรัญวดี สุวิบูรณ์  Ms.Hirunwadee Suviboon  hirunwadee.su@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง  Mr.Adisak Denphenong  adisak.de@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ  Mr.Anumust Deachana  anumust.de@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางอมรรัตน์ ชูชื่น  Mrs.Amornrat Chuchuen  amornrat.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์อรนุช สุขอนันต์  Mrs.Oranut Sukanan  oranut.su@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  Mrs.Atchara Phoem  atchara.ph@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ทองขาว  Mr.Aumnat Tongkaw  aumnat.to@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.เกศินี บุญช่วย  Ms.Kesinee Boonchuay  kesinee.bo@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนีพร ชีพประสพ  Mrs.Chaowaneeporn Chepprasop  chaowaneeporn.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี  Ms.Benjawan Yanwisetpakdee  benjawan.ya@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมสันต์ สังขมณี  Mr.Mason Sangkhamanee  mason.sa@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน  Ms.yaowalak Teanuan  yaowalak.te@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์เสรี เรืองดิษฐ์  Mr.Saree Rhuangdit  saree.rh@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์เสรี ชะนะ  Mr.Seree Chanah  seree.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ ชอบบุญ  Ms.Saowanit Chobboon  saowanit.ch@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางเสาวลักษณ์ ลอยลิบ  Mrs.saowalak Loylip  saowalak.sr@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาจารย์เอกฤกษ์ พุ่มนก  Mr.ekaroek phumnok  ekaroek.ph@skru.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Mr.John Vencent D. Madejanon  Mr.John Vencent D. Madejanon  john.ve@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรฤต นิลวานิช  Mr.Korarit Nilvanich  korarit.ni@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ชูสงค์  Ms.krittiya choosong  krittiya.ch@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรย์สมร ผลบุญ  Mrs.jansamorn pholboon  jansamorn.ph@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์จุฑารัตน์ บุตรเผียน  Ms.Jutarut Butpien  jutarut.bu@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์  Mr.charin Intasuwan  charin.in@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์  Mr.chaiwattanapat laosat  chaiwattanapat.la@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ชุมชน สืบวงศ์  Mr.Chumchon Suebwong  chumchon.su@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ญาณิกา ศรีญามา  Ms.yanika suwanvijit  yanika.su@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตถาตา สมพงศ์  Ms.tathata sompong  tathata.so@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา คัญทะชา  Mrs.Thatsaniya Kantacha  thatsaniya.ka@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวัลย์ สุนทราภรณ์  Ms.Thipphawan Suntharaphon  thipphawan.su@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นางสาวธวัลยา คงบัว  Ms.thawanya kongbua  thawanya.ko@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ธัชพล ภัทรจริยา  Mr.tatchapol pattarajariya  touchapon.pa@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ธีรวุฒิ แก้วมาก  Mr.Theerawut Kaeomak  theerawut.ka@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นายนวินวิชญ์ เฉลียวพงศ์  Mr.Nawinwich chaliewpong  kampon.ch@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์  Mr.banterng sittipat  banterng.si@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์บัญชา จุลุกุล  Mr.Buncha Julukul  bancha.ju@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิตา วรศรี  Ms.Bandhita worasi  jittawadee.wo@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นางปฏิมากร จินาโสตร  Mrs.Patimakorn jinasort  patimakorn.ji@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์พงศกร จงรักษ์  Mr.pongsakorn jongrak  pongsakorn.jo@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ ดร.พัชรี สุวรรณธาดา  Ms.Patcharee Suwantada  patcharee.suw@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี  Mr.peerapong puntasri  peerapong.pu@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี  Mr.Pusit Suwanmanee  pusit.su@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นางสาวมนทิรา เหมอารัญ  Ms.Monthira Hemaran  montira.he@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต  Mr.Yuttaphong Choynakat  yuttaphong.ch@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์รวิสรา ศรีชัย  Ms.rawisara srichai  rawisara.sr@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์  Mr.rapeepat phonrattanapaiboon  rapeepat.ph@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์รัชยา วีรการณ์  Ms.ratchaya weerakarn  ratchaya.we@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชวิช มุสิการุณ  Mr.ratchavit musikarun  ratchavit.mu@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์วงศ์วรุตม์ อินตะนัย  Mr.wongvarut intanai  wongvarut.in@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นางสาววนัฐฐา ธัญญะอุดร  Ms.wanatta tanyaudon  wanatta.ta@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์วารี แสงสุวอ  Mr.Wari Saengsuwo  wari.sa@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย มีศรี  Mr.wichai mesri  wichai.me@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นางสาววิมล จู้สวัสดิ์  Ms.wimol jusawat  wimol.ju@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง  Mr.weerasak aksornteong  weerasak.ak@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วิศพันธุ์  Ms.sasithorn wisapan  sasithorn.wi@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ศิวะ อินทะโคตร  Mr.Siwa Inthakhot  siwa.in@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ดร.สกลพัฒน์ โคตรตันติ  Mr.Saklonpat Koettunti  sakolput.ko@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นางสมลัคน์ ศรีสุวรรณ์  Mrs.Somluck Srisuwan  somluck.sr@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์สหภัส อักษรถึง  Mr.Sahaphat Akornteang  sahaphat.ak@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์สัญญา เผ่าพืชพันธุ์  Mr.sanya phaophuechpandhu  sanya.ph@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ ดร.สิทธิโชค กบิลพัตร  Mr.sittichok kabilapat  sittichok.ka@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์ ดร.สุณิสา ศิริรักษ์  Ms.sunisa sirirak  sunisa.si@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม  Mr.suttirak iadpum  suttirak.ia@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติพล อนุกูล  Mr.atipon anukool  atipon.an@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์อมรรัตน์ บุญสว่าง  Ms.Amornrat Boonsawang  amornrat.bo@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา กัณฑลักษณ์  Mrs.ariya kantalak  ariya.ka@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นางสาวอริษา บิลนุภัทร  Ms.arisa binnupat  arisa.bi@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์  Mrs.aksarawadee Pattamasmtiwong  aksrawadee.sa@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ดร.เกรียงศักดิ์ รักษาเดช  Mr.Kriangsak Raksadeja  kriangsak.ru@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 นางสาวเนตรชนก แสนเงิน  Ms.netchanok Sanngern  netchanok.sa@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 อาจารย์โอภาส อิสโม  Mr.opas ismo  opas.is@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวุธ โกศล  Mr.chaiwut kosol  chaiwut.ko@skru.ac.th  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 Mr.Ringmatai Khaleng  Mr.Ringmatai Khaleng  ringmatai.kh@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์  Ms.kamonthip nicomrat  kamonthip.ni@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา พันชูกลาง  Mrs.Khanittha Punchuklang  khanittha.mu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครวญ บัวคีรี  Mr.Krunn Buakeeree  kruan.bu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 รองศาสตราจารย์ ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม  Mr.Karistsapol Nooprom  karistsapol.no@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์  Mr.jakkrit anantasaran  jackrit.an@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด  Mrs.Nathamon Samuankid  nathamon.sa@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นายณัฐพล ราชูภิมนต์  Mr.Natthaphon Rachuphimon  natthaphon.ra@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ขุนหลัด  Mr.Nattavut Khunlad  nattavut.kh@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู  Mrs.Nisa Machoo  nisa.ma@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองไฝ  Mr.Taweesak thongfai  taweesak.th@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง  Mrs.Tanyaporn Rakthong  tanyaporn.ra@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พานิชย์  Mrs.thitima Panich  thitima.ja@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา  Mrs.Nopparat Vonghirundacha  nopparat.vo@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 รองศาสตราจารย์นฤมล อัศวเกศมณี  Mrs.Naruemon Usawakesmanee  naruemon.us@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยากร บุญส่ง  Ms.Priyakorn Bunsong  priyakorn.bu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง  Ms.piyanan nualhnuplong  piyanan.nu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์  Mr.pongsak mansuriwong  pongsak.ma@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์  Ms.Pawika Boonyapipat  pawika.bo@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน  Ms.Phattharaporn Pakdeechanuan  phattharaporn.pa@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ดร.มงคล เทพรัตน์  Mr.Mongkol Thepparat  mongkol.th@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 อาจารย์รัญจวน อิสรรักษ์  Mr.Runjuan itsararuk  runjuan.it@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นางสาวลักขณา ชายะพันธ์  Ms.Lukkana Chayapan  lukkana.th@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์  Mr.Wachiraphan chanphanich  wachiraphan.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล  Ms.Wanida Petlamul  wanida.pe@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นางวริษฐา ตันติพงศ์  Mrs.warittha Tantipong  warittha.pa@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่  Ms.Wijittra Tungse  wijittra.tu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 อาจารย์ศรัณย์ รักษาพราหมณ์  Mr.Sarun Rucksapram  sarun.ru@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์  Ms.Sujirat sornprasit  sujirat.so@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร  Ms.Supakracha Apiratikorn  supakracha.ap@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สบาย ตันไทย  Mrs.Sabai Tanthai  sabai.ta@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นางสมจิต ปาละพัน  Mrs.Somjid Kunjun  somjid.ku@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 อาจารย์สันติ หมัดหมัน  Mr.santi madman  santi.ma@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา  Ms.sureeporn wijitsopa  sureeporn.wi@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง  Mrs.Supen Doungthong  supen.do@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล  Ms.adisara tantasutiikul  adisara.ta@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พันชูกลาง  Mr.Apichart Punchukrang  apichart.pu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง  Ms.amornrat chumthong  amornrat.chu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ดร.อวิกา ศิริรัตนากร  Ms.Avika Siriratanakorn  avika.si@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา ไชยหนู  Ms.Angkana Chainoo  angkana.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  Mr.Ittiporn keawpeng  ittiporn.ke@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 นางเสวียน ชุมละออง  Mrs.sawian chumlaong  sawian.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บัวแก้ว  Mr.Sawai Boukaew  sawai.bo@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 Mr.Mike Jay Basa  Mr.Mike Jay Basa  mikejay.ba@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางกรกนก สิตาพงษ์  Mrs.Kornkanok Sitapong  kornganok.kh@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.กันตภณ มะหาหมัด  Mr.Kuntapon Mahamad  kuntapon.ma@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์ธมน สุขกระจ่าง  Mrs.Kantamon Sukkajang  kantamon.su@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง  Mr.Kulyuth Boonseng  kulyuth.bo@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุลยา ศรีโยม  Ms.Kulaya Sriyom  kulaya.sr@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์  Mr.Chomkansak Hemthanon  chomkansak.he@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ มีงาม  Mr.Chaiyoot Meengam  chaiyoot.me@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์  Mr.Chamnan Poonsawat  chamnan.po@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.ต่วนนูรีซันน์ สุกิจจานันท์  Ms.Tuannurisan Sukitjanan  tuannurisan.su@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะรัตน์ รัตนกูล  Mr.Tanarat Rattanakool  tanarat.ra@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อาจารย์ธภัทร ชัยชูโชค  Mr.Thaphat Chaichochok  thaphat.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิวาริ โอภิธากร  Mr.Thiwari Ophithakorn  thiwari.op@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายนราวุธ ทองคำ  Mr.Narawuth Thongkum  narawuth.th@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อาจารย์นิพนธ์ มณีโชติ  Mr.Nipon Maneechot  nipon.ma@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง  Ms.Phajongjit Pijitbanjong  phajongjit.pi@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายพรศักดิ์ ศรีช่วย  Mr.Phonsak Srichuai  phonsak.sr@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์  Mrs.paungpen suwan  paungpen.su@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี เพิ่มพูน  Ms.Phatcharee Phoempoon  phatcharee.ph@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ จันทวี  Mr.Pichet Chanthawee  pichet.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน  Mr.Phuthithon Tugtian  phuthithon.tu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวภัทรศิชา นวลคีรี  Ms.Patsicha Nuankeeree  patsicha.nu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัญฉกร นิลทรัตน์  Mr.Lanchakorn Nintarat  lanchakorn.ni@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาววันวิสาข์ ทองสง  Ms.wanwisa thongsong  wanwisa.th@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง  Mr.Wichan Pettong  wichan.pe@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวิษณุ วุฒิพันธุ์  Mr.Vitsanu Wuttipun  vitsanu.wu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชัย มัฎฐารักษ์  Mr.Weerachai Madtharak  weerachai.ma@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย  Mr.Weerachai Sangchay  weerachai.sa@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล  Mr.Sarun Narongkul  sarun.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.ศรีวรรณ ขำตรี  Mrs.Sriwan Khomtree  sriwan.kh@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แก้วจัง  Mr.Supachai Kaewjang  supachai.ka@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ชัยณรงค์  Mr.Suppachai Chainarong  suppachai.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย  Mr.Somsak Kaewploy  somsak.ka@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.สลักจิตร แบลนชาร์ด  Mrs.Salakjit Blanchard  salakjit.ni@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวสุภาสิณี อนุกูล  Ms.Suphasinee Anukul  suphasinee.an@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.สุวลี ชูวาณิชย์  Ms.Suvalee Chuvanich  suvalee.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวอภิชยา ลาภินี  Ms.Apichaya Lapinee  apichaya.la@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา แนมใส  Ms.Aurasa Namesai  aurasa.na@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร ชะนะ  Mr.Sakesan Chana  sakesan.ch@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อาจารย์เสรี หนูหลง  Mr.Saree Nulong  saree.nu@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อาจารย์เอกรินทร์ วาโย  Mr.Ekkarin Wayo  ekkarin.wa@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล คงเรือง  Mr.Paisan Kongrueang  paisan.ko@skru.ac.th  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวธันวลี สุขยิ่ง  Ms.Thanwalee Sukying  thanwalee.su@skru.ac.th  งานการเจ้าหน้าที่
 นางสาวพลอยไพลิน ฤกษ์สโมสร  Ms.Ploypailin Reuksamoson  ploypailin.wo@skru.ac.th  งานการเจ้าหน้าที่
 นางศิริลักษณ์ แดงประดา  Mrs.Siriluk Daengprada  siriluk.kh@skru.ac.th  งานการเจ้าหน้าที่
 นางสาวอารุณี ดิษโสภา  Ms.Arunee Ditsopa  arunee.ko@skru.ac.th  งานการเจ้าหน้าที่
 นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตพงศ์  Ms.benjamaporn chittapong  benjamaporn.ch@skru.ac.th  งานการเจ้าหน้าที่
 นางสาวกัญญรัตน์ ปิ่นแก้ว  Ms.kanyarat Pinkaew  kanyarat.pi@skru.ac.th  งานคลัง
 นางสาวณัฐสุดา กิ้มเส้ง  Ms.Nutsuda Kimseng  nutsuda.ki@skru.ac.th  งานคลัง
 นางพัชรนันท์ ศรีสุวรรณ  Mrs.patcharanan srisuwan  patcharanan.ra@skru.ac.th  งานคลัง
 นางสาวภรณ์นภัส เดชสุด  Ms.Pornnapat dejsut  katsaraporn.de@skru.ac.th  งานคลัง
 นางสาวภาวิดา ตุลาธน  Ms.pavida tulaton  pavida.tu@skru.ac.th  งานคลัง
 นางสาววนิชา บุญสร้าง  Ms.wanicha boonsang  wanicha.bo@skru.ac.th  งานคลัง
 นางศิริวรรณ แก้วประถมวัน  Mrs.siriwan Kaewprathomwan  siriwan.an@skru.ac.th  งานคลัง
 นางสุมิตรา บุญเลิศ  Mrs.Sumittra Boonlert  sumittra.bo@skru.ac.th  งานคลัง
 นางสาวอรพรรณ พุธทวี  Ms.oraphan phutthawee  oraphan.ph@skru.ac.th  งานคลัง
 นางสาวเบญจวรรณ จิตตพงศ์  Ms.benjawan Chittapong  benjawan.ch@skru.ac.th  งานคลัง
 นายจักรี สาแมบากอ  Mr.Jakkree Samaebakor  jakkree.sa@skru.ac.th  งานนิติการ
 นางสาวติณณมินทร์ แก้วประสิทธิ์  Ms.Tinnamin Kaewprasit  tinnamin.ka@skru.ac.th  งานนิติการ
 นางธิดารัตน์ รัตนสำเนียง  Mrs.tidarat Rattanasumneang  tidarat.me@skru.ac.th  งานนิติการ
 นายวิสิฐ เหมสนิท  Mr.visit hamsanit  visit.ha@skru.ac.th  งานนิติการ
 นายกลวัชร บุญช่วย  Mr.Konlawat Boonchuay  konlawat.bo@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นายธนัท ตันติพงศ์  Mr.tanut tantipong  tanut.ta@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นายภราดร ไชยสุวรรณ  Mr.Paradol Chaisuwan  paradol.ch@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นายสมพร อ่อนชะนิด  Mr.somporn onchanit  somporn.on@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นายสมศักดิ์ ศรีทอง  Mr.somsak srithong  somsak.sr@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นายสิทธิศักดิ์ ตุกวุ่น  Mr.sittisak tookvun  sittisak.to@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นายสุริยา ยีย๊บ  Mr.suriya yeeyob  suriya.ye@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นายอภิชิต จันทนะ  Mr.Aphichit Jantana  aphichit.ja@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นางสาวอรอนงค์ คำแก้ว  Ms.Onanong Comkeaw  onanong.co@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นายอาคม หนูประพันธ์  Mr.arkhom nupraphan  arkhom.nu@skru.ac.th  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 นางกมลภา นัคราบัณฑิต  Mrs.Kamolpha Nakarabandid  pornprasert.so@skru.ac.th  งานบริหารทรัพย์สิน
 นางสาวฐายิกา มุขคิรี  Ms.Thayika muikiri  thayika.mu@skru.ac.th  งานบริหารทรัพย์สิน
 นางภิญฤทัย บุญช่วย  Ms.Pinruthai Boonchuay  pinruthai.bo@skru.ac.th  งานบริหารทรัพย์สิน
 นางสาวอสมาภรณ์ มณีวงศ์  Ms.asamaporn maneevong  asamaporn.ma@skru.ac.th  งานบริหารทรัพย์สิน
 นางสาวนันทวดี ดิสวัสดิ์  Ms.nantawadee disawat  nantawadee.di@skru.ac.th  งานบัญชี
 นางสาวปีญานันท์ โพธิ์เจริญรักษ์  Ms.peeyanan anuntanakul  peeyanun.an@skru.ac.th  งานบัญชี
 นางสุวรรณี กะหมิเจริญ  Mrs.suwannee kamicharoen  suwannee.ka@skru.ac.th  งานบัญชี
 นางสาวทิพย์พาพร ถาวรสุข  Ms.thippaporn thawornsuk  thippaporn.th@skru.ac.th  งานพัสดุ
 นางสาวนงเยาว์ มูลติชัย  Ms.nongyao moontichai  nongyao.mo@skru.ac.th  งานพัสดุ
 นางสาวผดุงขวัญ คมขำ  Ms.padungkwan komkan  padungkwan.ko@skru.ac.th  งานพัสดุ
 นางภัชลี สุดเอื้อม  Mrs.patchalee sud-ueam  patchalee.su@skru.ac.th  งานพัสดุ
 นางสาวมลธิชา รัญเพ็ชร  Ms.monticha runphet  monthicha.ru@skru.ac.th  งานพัสดุ
 นายรพีพัฒน์ ธรรมทินนะ  Mr.rapeepat thamthinna  rapeepat.th@skru.ac.th  งานพัสดุ
 นางอรุณี ติเอียดย่อ  Mrs.Arunee Tieaadyor  arunee.ti@skru.ac.th  งานพัสดุ
 นางสาวอิสรี คงประดิษฐ์  Ms.Itsaree Kongpradit  itsaree.ko@skru.ac.th  งานพัสดุ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ  Mrs.Tusana Sirichote  tusana.si@skru.ac.th  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น  Mr.Kullaphat Yingdumnoon  kullaphat.yi@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม  Mr.Chirat Keawchaum  chirat.ke@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.จีรนันท์ แก้วมา  Ms.Jeeranan Kaewma  jeeranan.ka@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.ชาติรส จิตรักษ์ธรรม  Ms.Chatirot Jitrugtham  chatirot.ji@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง  Mr.Taweesin Tungseng  taweesin.tu@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.ทัศนี ศรีมาชัย  Ms.Tussanee Srimachai  tussanee.sr@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.นราวดี บัวขวัญ  Ms.Narawadee Buakwan  narawadee.bu@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร  Mr.Norathep Sakphet  norathep.sa@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.นิรัญญา บุญติ้น  Ms.Nirunya Buntin  nirunya.bu@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.ปิยะนุช พรประสิทธิ์  Ms.Piyanut Pornprasit  piyanut.po@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.ภารดา อุทโท  Ms.Parada Utto  parada.ut@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ดิษฐาอภิชัย  Ms.Morakot Ditta-apichai  morakot.di@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.มุมตาส มีระมาน  Mrs.Mumtas Meraman  mumtas.me@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.สุพรรณี เขียวชอุ่ม  Ms.Supannee Keawchaum  supannee.ke@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.สุวิมล บัวทอง  Ms.Suwimon Buathong  suwimon.bu@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.อรรณพ บุญจันทร์  Mr.Annop Bunjan  annop.bu@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว  Ms.Unchasa Seenuankaew  unchasa.se@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข  Mr.Archarin Pansuk  archarin.pa@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  Mr.kiattisak Rattanadilok na phuket  kiattisak.pa@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ บุญนำ  Mr.Chaleomsak Bunnum  chaleomsak.bu@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 ดร.เสาวณี ทับเพชร  Ms.Saowanee Thapphet  saowanee.th@skru.ac.th  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 นางสาวกิตติยา พร้อมมูล  Ms.kittiya prommool  kittiya.pr@skru.ac.th  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ  Ms.amaravadee wongthep  amaravadee.wo@skru.ac.th  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวอรอนงค์ ไพจิตรจินดา  Ms.Onanong Pijitjinda  onanong.pi@skru.ac.th  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง  Mrs.Jirawan Pokling  jirawan.po@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวฐาปนีย์ แสงประดับ  Ms.thapanee saengpradub  thapanee.sa@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ  Mr.Nattapong Yeewangcharoen  nattapong.ye@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นายธนภัทร เจิมขวัญ  Mr.Thanapat Jermkwun  thanapat.je@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางนันทิกา หมานโต๊ะเหม  Mrs.Nantika Mantoahem  nantika.do@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางปฐมา ทองคำ  Mrs.Pathama Thongkham  pathama.ke@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นายรุสมัน ดะแซสาเมาะ  Mr.Rusaman Dahsaesamoh  rusaman.da@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวสุทธินี ช่วยมณี  Ms.Sutthinee Chuaymnee  sutthinee.ch@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวสุภาพร ขุนทอง  Ms.supapohn khuntong  supapohn.kh@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวอาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี  Ms.Asenah Bukehjehli  asenah.bu@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวเกศสุพร มากสาขา  Ms.kedsuporn Masakha  kedsuporn.ma@skru.ac.th  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวบุษรา ตาหลี  Ms.Bussara Talee  bussara.ta@skru.ac.th  สำนักงานวิทยาเขตสตูล
 นายยุธณา แดงนุ้ย  Mr.Yoottana Daengnui  yoottana.da@skru.ac.th  สำนักงานวิทยาเขตสตูล
 นางสาวยุรี ยาประจันทร์  Ms.Yuree Yaprajan  yuree.ya@skru.ac.th  สำนักงานวิทยาเขตสตูล
 นายวัชระ อยู่หนู  Mr.watchara yunoo  watchara.yu@skru.ac.th  สำนักงานวิทยาเขตสตูล
 นายสมศักดิ์ เอ็มเล่ง  Mr.Somsak Emleng  somsak.em@skru.ac.th  สำนักงานวิทยาเขตสตูล
 นายอับดุลอาซิซ หนูวงศ์  Mr.Abdulasis Nuvong  hasas.nu@skru.ac.th  สำนักงานวิทยาเขตสตูล
 นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง  Ms.panthita chotchuang  panthita.ch@skru.ac.th  สำนักงานอธิการบดี
 Mr.Gary Linton  Mr.Gary Linton  gary.li@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mr.Robert Steven Judge  Mr.Robert Steven Judge  robert.st@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายStaff Skru  Mr.Staff Skru  staff.sk@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mrs.Tatik Ekawati  Mrs.Tatik Ekawati  tatik.ek@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายTeacher Skru  Mr.Teacher Skru  teacher.sk@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายกอบศักดิ์ ณ นคร  Mr.kobsak nanakorn  kobsak.na@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายฆรวัณณ์ สถล  Mr.kharawan sathol  kharawan.sa@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายจรุณ สังข์สวัสดิ์  Mr.charun sungsawat  charun.su@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางจารึก คงขวัญ  Mrs.jaruk kongkwon  jaruk.ko@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางจารุวรรณ เพชรรักษ์  Mrs.jaruwan phetrak  jaruwan.ph@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤดี  Ms.chaweewan kaewrudee  chaweewan.ka@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายชยพล สันสาคร  Mr.Chayapon sansakorn  patcharapon.sa@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายธนศักดิ์ สง่า  Mr.thanasak sanga  thanasak.sa@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายนกูล ขุนแผน  Mr.nakool khunpan  nakool.kh@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายบุญถึง คงแก้ว  Mr.boonthung kongkaew  boonthung.ko@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์  Ms.predawan sinjaroonsak  predawan.si@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายปิยะ มาส่ง  Mr.piya masong  piya.ma@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวพรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม  Ms.pornpimon Phakdeewongtham  pornpimon.ko@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางรัชณี จารุธรรม  Mrs.ratchanee jeerakan  ratchanee.je@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาววรรณกร ยางประยงค์  Ms.wannakorn Yangprayong  wannakorn.ya@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว  Ms.wandee engthiew  wandee.en@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  Ms.Saranya Rotjanawongchai  saranya.ro@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสมศรี หวันชิตนาย  Ms.somsri whanchitnay  somsri.wh@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายสมศักดิ์ เหลาะเหม  Mr.somsak lohheam  somsak.lo@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายสมโชค ณ ถลาง  Mr.somchok nathalang  somchok.na@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายสรายุทธ กูลเกื้อ  Mr.sarayut kunkuea  sarayut.ku@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายอนพัช คุโณดม  Mr.Anaphat Khunodom  anaphat.kh@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายอรุณ แดงประดา  Mr.arun dangprada  arun.da@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวเพลิน จันทวงศ์  Ms.plern chantavong  plern.ch@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางเพ็ญประภา ยีเจ๊ะ  Mrs.penprapa Yeejea  penprapa.bi@skru.ac.th  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางทนตวรรณ ปานมา  Mrs.thanatawan parnma  thanatawan.pa@skru.ac.th  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 นางรจนา ศรีใส  Mrs.Rojana Srisai  rojana.sr@skru.ac.th  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 นายศุภกร หนูสม  Mr.suppakorn noosom  suppakorn.no@skru.ac.th  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 นางสาวสมจิต โชติรัตน์  Ms.somjit chotirat  somjit.ch@skru.ac.th  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 นายอัครวิชญ์ ขวัญปลอด  Mr.Akarawit Kwanplod  akarawit.kw@skru.ac.th  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 นางเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ  Mrs.yaowarat amornpiticharoen  yaowarat.am@skru.ac.th  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 นางกรรณิการ์ พลด้วง  Mrs.kannika ponduang  kannika.ka@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางจิราภรณ์ บัวจันทร์  Mrs.Jiraporn Boujan  jiraporn.ke@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางทิพย์ภาพร ดำกำเหนิด  Mrs.thipphaporn damkamnoed  thipphaporn.da@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสาวนัยนา สืบสาย  Ms.naiyana seubsai  naiyana.su@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสาวพัชราวลัย ภูกระทาน  Ms.Patcharawalai Phukratarn  patcharawalai.ph@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสาวยุพดี พันธุ์สะ  Ms.Yuphadi Phansa  yuphadi.ph@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร  Mrs.Robiah Khunthahan  robia.ha@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี  Ms.ruethaiporn suwanmanee  ruethaiporn.su@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางลัคณา อ่อนชะนิด  Mrs.lukkana onchanit  lukkana.on@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางศิริวรรณ กาหลง  Mrs.siriwan kalong  siriwan.ka@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ  Mrs.sirikan chuaprasert  sirikan.ch@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสุกัญญา หอมจันทร์  Mrs.sukanya homjun  sukanya.ho@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสุจารี ณ สงขลา  Mrs.sujaree nasongkhla  sujaree.na@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง  Ms.Ubontip Thongchung  ubontip.th@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสาวอุไรพรรณ มูสิกรัตน์  Ms.uraipan musikarut  uraipan.mu@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางสาวเหมลดา โสมพะยอม  Ms.Hemlada Sompayom  hemlada.so@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นายเอกชัย เบ่าอุบลย์  Mr.Ekkachai Baoubon  ekkachai.ba@skru.ac.th  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 นางบุศรา ชะนะ  Mrs.butsara chanah  butsara.ch@skru.ac.th  หน่วยตรวจสอบภายใน
 นางวลัยพร พรหมเทพ  Mrs.Walaiporn Promthep  walaiporn.ch@skru.ac.th  หน่วยตรวจสอบภายใน
 นางสาวสุธาสินี ขุนเพ็ชร  Ms.suthasinee khunpetch  suthasinee.kh@skru.ac.th  หน่วยตรวจสอบภายใน
 นางสาวอมรวดี บุญช่วย  Ms.Amornwadee Boonchuay  amornwadee.bo@skru.ac.th  หน่วยตรวจสอบภายใน
 นางนันทภัค บุญราศรี  Mrs.Nantapak Boonrasri  nantapak.bo@skru.ac.th  หน่วยธุรการและสารบรรณ งานอำนวยการ
 นางสาวบุญศรี บุญช่วย  Ms.Boonsri Boonchauy  boonsri.bo@skru.ac.th  หน่วยธุรการและสารบรรณ งานอำนวยการ
 นางสุภาภรณ์ มณี  Mrs.supaporn manee  supaporn.ma@skru.ac.th  หน่วยธุรการและสารบรรณ งานอำนวยการ
 นายธีรภัทร์ มณีเกษร  Mr.Teerapatt Maneekesorn  teerapatt.ma@skru.ac.th  หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 นางสาวปริญภรณ์ ชุมมณี  Ms.Parinporn Chummanee  parinporn.ch@skru.ac.th  หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 นายมานพ อ่อนแก้ว  Mr.manop onkaew  manop.on@skru.ac.th  หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 นางสาวลัดดา เอ้งเถี้ยว  Ms.ladda engthiew  ladda.en@skru.ac.th  หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 นายสุพัฒน์ สุวรรณโณ  Mr.Supat Suwanno  supat.su@skru.ac.th  หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 นางสาวอภิญญา สุธาประดิษฐ์  Ms.Aphinya Suthapradit  aphinya.su@skru.ac.th  หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 นางสาวอมลรดา ชูประสิทธิ์  Ms.Amonrada Chuprasit  amonrada.ch@skru.ac.th  หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 นางสาวกัญญาพัชร เซ่งเอียง  Ms.kanyaphat Sangaing  kanyaphat.ke@skru.ac.th  หน่วยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา งานสื่อสารองค์กร
 นายเอกมาศ สงสว่าง  Mr.Ekkamas Sonsawang  ekkamas.so@skru.ac.th  หน่วยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา งานสื่อสารองค์กร
 นางภัทรหงส์ รัตนโชเต  Mrs.phattharahong Rattanachote  phattharahong.bo@skru.ac.th  หน่วยสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ
 นางวรรณญา สาแหล๊ะ  Mrs.wannaya sarlaeh  wannaya.sa@skru.ac.th  หน่วยสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ
 นางสรยา ทองศรีนุ่น  Mrs.soraya Thongsrinoon  soraya.cu@skru.ac.th  หน่วยสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ
 นางสาวเสาวภา หมัดลิหมีน  Ms.saowapa madlimeen  saowapa.ma@skru.ac.th  หน่วยสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ
 นางสาวปรีดา ทองคุปต์  Ms.Preeda Thongkup  preeda.th@skru.ac.th  หน่วยสระว่ายน้ำ งานบริหารทรัพย์สิน
 นายวโรตม์ เจริญสิน  Mr.Warot Charoensin  warot.ch@skru.ac.th  หน่วยสระว่ายน้ำ งานบริหารทรัพย์สิน
 นายเสริมศักดิ์ ชุตินธร  Mr.Sermsak Chutinthorn  ritdech.ch@skru.ac.th  หน่วยสระว่ายน้ำ งานบริหารทรัพย์สิน
 นางกฤชณัท พงศ์จันทรเสถียร  Mrs.Kritchanat Phongjantharasathian  kritchanat.ph@skru.ac.th  หน่วยเลขานุการและพิธีการ งานอำนวยการ
 นายพิชยดนย์ ชายมะ  Mr.Pitchayadon Chaima  pitchayadon.ch@skru.ac.th  หน่วยเลขานุการและพิธีการ งานอำนวยการ
 นางสาวชนิกาญจน์ ซู่สุวรรณ  Ms.Caneekan Susuwan  chanegan.su@skru.ac.th  หอพักรุกขวัลย์ งานบริหารทรัพย์สิน
 นางสาวกาญจนา นิลวุฒิ  Ms.Kanjana Ninwut  kanjana.ni@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวกุลวดี นิ่มคร  Ms.Kunwadee Nimkon  kunwadee.ni@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวจิราพร ไชยนวล  Ms.Jiraporn Chainual  jiraporn.ch@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวจุติรัตน์ ไหมขาว  Ms.Jutirat Maikaw  jutirat.ma@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวจุรีรัตน์ เกษเหมือน  Ms.Jureerat Gademaun  jureerat.ga@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวชญาทิพย์ ขำวิจิตต์  Ms.Chayatip Khamwijit  chayatip.kh@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวชนกกมล พร้อมมูล  Ms.Chanogkamon Prommol  chanogkamon.pr@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นายชนะชัย แซ่ลิ่ม  Mr.Chanachai Saelim  chanachai.sa@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวชลธิดา ขุนภิบาล  Ms.Chonthida Kunphiban  chonthida.ku@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นายณรงค์กรณ์ จอนแจ้ง  Mr.Narongkorn Chonchang  narongkorn.ch@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 ดร.ณัฐพันธ์ วรกุล  Mr.nuttaphan vorakul  nuttaphan.vo@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 อาจารย์ณัฐวดี คมประมูล  Ms.Natthawadee Khompramoon  natthawadee.kh@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวดวงทิพย์ มณีน้อม  Ms.Dungtip Maneenom  dungtip.ma@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวดาวรฎี ศิริพานิช  Ms.daowradee siripanich  pariya.si@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวธนภรณ์ แพรกทอง  Ms.Tanaporn Praktong  tanaporn.pr@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางนัยนา สายสะโร  Mrs.naiyana saisaro  naiyana.sa@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวนูรีมัน เจ๊ะเย๊ะ  Ms.Nureeman Jehyeh  nureeman.je@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวปวีณา อินทองช่วย  Ms.Paweena Inthongchuay  paweena.in@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เซียอ๋อง  Mr.Pongsak Siaong  pongsak.si@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวพชณา ปรีดาศักดิ์  Ms.Photchana Pridasak  photchana.pr@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวพัชรี แก้วอาภรณ์  Ms.patcharee kaewarporn  patcharee.ka@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวภูริดา ทองไทย  Ms.purida thongthai  purida.th@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางร่มหล่ะ บินอะหลี  Mrs.romlah binalee  romlah.bi@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ตุ้นสุวรรณ  Ms.wasana tunsuwan  wasana.tu@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวศิริญญา ผ่องใส  Ms.sirinya pongsai  sirinya.po@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางศิรินาถ กาญจนะ  Mrs.sirinart hoonaeid  sirinart.ho@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวสริตา พรหมพานิช  Ms.Sarita Prompanich  sarita.pr@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวสาวิตรี รัตนภูมิ  Ms.Sawitree Rattanapoom  sawitree.ra@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวสุฑินี ศรีโยม  Ms.Sutinee Sriyom  sutinee.sr@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวอรอนงค์ ไชยแก้ว  Ms.onanoag chaikeaw  onanong.ch@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางอรัญญา นวนเจริญ  Mrs.arunya nuanjaroen  arunya.nu@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวอัจฉราวดี คชภักดี  Ms.Atcharawadee Kotchapakdee  atcharawadee.ko@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 อาจารย์เพ็ญนภา ทัพพันธ์  Ms.Pennapa Tappan  pannapa.ta@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางเพ็ญศรี ประทุม  Mrs.pensri prathum  pensri.pr@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางเมตตา จันทร์อ้น  Mrs.metta chanon  metta.ch@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวเรวดี สันติวิริยะกุล  Ms.Rewadee Santiviriyakun  rewadee.sa@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวเสาวภาณี สุคันธ์กาญจน์  Ms.saowapanee sukunkarn  saowapanee.su@skru.ac.th  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา