ค้นหาชื่ออีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( Mail@skru.ac.th)

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

มีปัญหา/ข้อสงสัย ในการเข้าใช้งานอีเมล

ติดต่อสอบถามศูนย์คอมพิวเตอร์ :เบอร์โทรศัพท์ Voip 2105 , 2106

ค้นหาชื่ออีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เงื่อนไขในการค้นหา

คำค้น ให้ระบุเฉพาะ ชื่อ หรือ นามสกุล เท่านั้น !!! เป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

กรณี ไม่มีชื่อ-สกุล , ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ให้ติดต่องานการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ Voip 1137 เพื่อให้ป้อนข้อมูลเข้าในระบบ

ระบุคำค้น »