บริการด้านเทคโนโลยี

สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image Image
Image

ตั้งค่า Wifi : SKRU-802.1X

ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศึกษาวิธีใช้งาน

Image

เข้าใช้งาน Microsoft 365

Microsoft 365 ซึ่งประกอบด้วย Excel, Word, PowerPoint, Access เป็นต้น ...

ศึกษาวิธีใช้งาน

Image

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น : SKRU App

แอพพลิเคชั่นที่ครบทั้งเรียนและไลฟ์สไตล์ ได้แก่ จ่ายค่าเทอม ตรวจสอบผลการเรียน ...

ศึกษาวิธีใช้งาน

Image

เข้าใช้งาน Google Workspace

บริการหนึ่งของ Google ที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ในคลาวน์ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ ...

ศึกษาวิธีใช้งาน

Image

ตั้งค่า Wifi : SKRU-WIFI

ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศึกษาวิธีใช้งาน

Image

ลงทะเบียนฝึกอบรม : Training

ศูนย์รวมข้อมูลสำหรับจัดโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ...

ศึกษาวิธีใช้งาน

Image

บริการห้องคอมพิวเตอร์

สำหรับค้นคว้าข้อมูล แก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศึกษาวิธีใช้งาน

1 2 3 4

ARIT OF SKRU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ