ระบบแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2566
สำหรับอาจารย์ คลิกที่นี่

คำอธิบาย :
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้นสำหรับนักศึกษา คลิกที่นี่

คำอธิบาย :
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่

คำอธิบาย :
เพื่อใช้ในการติดตามผลการตอบแบบสอบถามของอาจารย์และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา